Ajalugu

Ajalugu

AS Planserk asutati eraettevõttena 1995. aastal ja on seega üks Eesti kauem tegutsenud geodeesiaettevõtteid.

1996. aastal alustas AS Planserk Eesti Vabariigi uue geodeetilise võrgu rajamist. Võrk rajati plaanilise, kõrgusliku ja gravimeetrilise võrgu integreerimise põhimõttel, so teatud viisil ühildati GPS mõõtmised, kõrgtäpne loodimine, gravimeetrilised mõõtmised ja merepinna vaatlused. Geodeetiliste märkide asukohavalikul arvestati esmakordselt Eesti geoloogilise ülesehitusega. Töötati välja geodeetiliste märkide uus ja oluliselt stabiilsem konstruktsioon. Kasutati kõrgtäpset GPS tehnoloogiat (mõõtmistäpsuseks hinnatakse siin mõned millimeetrid).
Loodud võrk jaguneb I klassi (13 punkti, punktide vahekaugus on 70 – 110 km) ja II klassi (199 punkti, punktide vahekaugus ca 15 km) võrkudeks. Lähtuvalt Rahvusvahelise Geodeesia-assotsiatsiooni (IAG, International Association of Geodesy) EUREF (European Reference Frame) komisjoni 1998. aasta otsusest vastab võrk Euroopa standarditele ning on loetud Euroopa koordinaatsüsteemi osaks. Loetletud geodeetilised põhivõrgud on aluseks kogu riigi territooriumit katvale tihendusvõrgule ning linnade ja asulate kohalikele geodeetilistele põhivõrkudele.
2001. aastal valmis geodeetiliste võrkude rajamise järgmine etapp – 3922 punktist koos-nev tihendusvõrk (punktide keskmise vahekaugus 5 km), mis on eelpool mainitud võrkude tihenduseks vabariigi ter¬ritooriumil. Lähtuvalt Keskkonnaministri määrusest (nr. 4, 05.02.2004) on antud võrkude koordinaadid Eestis kasutatava koordinaatsüsteemi (referentsüsteem ETRS89, realisatsioon EUREF-Estonia-1997, tasapinnalised ristkoordinaadid L-EST97) aluseks.
2001. aastal alustas AS Planserk uudse digitaaltehnoloogia rakendamist kõrgtäpsel loodimisel. Põhjalikult sai uuendatud ka kogu tööde tehno¬loo¬gia, mis siiani pärines aastakümnete tagusest ajast. Tehnoloogia on ettevõtte poolt kasutusel riigi ning Tallinna I klassi kõrgusvõrgu rekonstrueerimisel.

AS Planserk poolt on välja töötatud elektronkaugusmõõtjate kalibreerimise metoodika, mille järgi kalibreeritud instrumente on kasutatud ja kasutatakse enamuse asu¬la¬te (s.h. Tallinn, Pärnu, Narva, Viljandi, Rakvere, Keila, Võru, Antsla, Paide, Jõgeva, Kunda, Sillamäe, Elva, Loksa, Kärdla, Jõhvi, Sindi, Mustvee, Kallaste, Püssi, Kohtla-Järve) geodeetiliste põhivõrkude rajamisel ning rekonstrueerimisel.

Peale eelpool mainitud tööde oleme osalenud mitmetes rahvusvahelistes projektides, näiteks BSL (Baltic Sea Level) ja EUVN (European Vertikal Network). Eesti-Läti riigipiiri kontrollmõõtmised, Vääna baasjoone rekonstrueerimine ja Veeteede Ameti tellimusel tehtud laevade liikluseks vajalike liitsihtide koordineerimine on veel mõned AS Planserk teostatud ainulaadsetest projektidest.

● Integreeritud geodeetilise võrgu kontseptsioon (1996)
● Riigi geodeetilise võrgu I klass (1996 – 1998)
● Riigi geodeetilise võrgu II klass (1996 – 1998)
● Riigi geodeetiline tihendusvõrk (1996 – 2001)
● Riigi geodeetilise referentssüsteemi loomine (2004)
● Asulate NL aegsete koordinaatsüsteemide transformeerimine (101 asulat, 1996 – 2009)
● Laevateede liitsihtide mõõtmismetoodika väljatöötamine ja mõõtmine (2003)
● Rahvusvahelised projektid (EUVN97, BSL97, Eesti-Läti piiri kontrollmõõtmine 1999, Struve-Tenneri meridiaanikaare Simuna – Võivere baasi mõõtmine 2000, Struve-Tenneri meridiaanikaare lähtepunkti (Tartu Tähetorn) kontrollmõõtmine 2000, Eesti-Läti kõrgusvõrkude sidumine 2008)
● Kohalikud geodeetilised võrgud (70 asulat, sh Tallinn, Tartu, Narva, Pärnu)
● Vääna baasjoone rekonstrueerimine (2007)
● Elektro-optiliste kaugusmõõturite kalibreerimismetoodika väljatöötamine ja kalibreerimine (alates 1998)
● Riigi kõrgusvõrgu I klass (2003 – 2016)
● Tallinna kõrgusvõrgu I klass (2003 – 2009)
● Tallinna kõrgussüsteemi loomine (2010)
● Tallinna 2. järgu geodeetilise võrgu nivelleerimistööd ja koostasandus (2015)
● Kohalike kõrgusvõrkude rekonstrueerimine (2014-2015)
● Sausti turbamaardlat läbiva gaasitrassi reeperite paigaldamine ja vajumisvaatlused (2011-2015)